Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
Konfucjusz


Problem Based Learning PBL/Design Thinking DT - nauka poprzez działanie

„Odpowiedzialność uczelni za studenta nie kończy się wraz z absolutorium. Jednym z celów każdej uczelni wyższej jest wyposażenie absolwentów w takie umiejętności, które pozwolą im na odnalezienie się na zmieniającym się rynku pracy.” Taki pogląd wyrażono m.in. w deklaracji Konferencji Europejskiej Unii Rektorów już w roku 1998.

Kluczowe umiejętności absolwentów uczelni wyższych, które pomagają, tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym, to: kreatywność i samodzielne podejście do stawianych problemów i zadań; współpraca i umiejętność pracy w grupie;  optymalne planowanie i skuteczne organizowanie pracy własnej jak i członków grupy; umiejętne korzystanie z różnych źródeł informacji oraz integrowanie wiedzy i klasyfikowanie informacji z punktu widzenia celów; przejrzyste formułowanie i wyrażanie własnych opinii. Umiejętności te są obecnie poszukiwane przez pracodawców u potencjalnych pracowników.

PBL/DT umożliwiają przekazywanie wiedzy, kompetencji i umiejętności poprzez samodzielną pracę studentów i poszukiwanie odpowiedzi lub rozwiązania postawionego pytania, problemu lub wyzwania na drodze pracy własnej wspartej kontaktem z mentorem naukowym.

Pracując w PBL/DT studenci są aktywni, a projekty angażują ich umysły prowadząc wprost od nabywania wiedzy i umiejętności do rozwiązania realnych problemów. Studenci uczą się rzeczy praktycznych, konfrontując wiele rozwiązań ze stanem technologii stosowanych w przemyśle, są również aktywnie zaangażowani w nauczanie poszukujące.

W oparciu o ankiety i wywiady z pracodawcami różnych branż lista najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców kompetencji absolwentów obejmuje:

  • umiejętność rozwiązywania problemów – 91%
  • umiejętność pracy w zespole – 86%
  • znajomość języków obcych – 65%
  • znajomość obsługi komputera, posługiwanie się narzędziami pakietu MS Office – ok. 30%

Wszystkie te kompetencje kształtowane są w nauczaniu PBL/DT.

Najważniejsze założenia kształcenia PBL/DT:
Uwaga przesunięta jest
- z osoby nauczyciela na osobę ucznia/studenta,
- z treści nauczania na efekty kształcenia.
Uczący się pracują w grupach.
Uczący się mają prawo do błędów.
Uczący się zdobywają wiedzę drogą własnych doświadczeń i poszukiwań.

Uczący się są zaangażowani emocjonalnie w rozwiązywanie rzeczywistych problemów.

Schemat działania w technikach PBL/DT

Czym się różni PBL od tradycyjnego podejścia?