W ramach programu kierunku ABIOM nacisk położony jest na umiejętności dokonywania wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich dotyczących syntezy i analizy właściwości nowoczesnych biomateriałów co przygotowuje studentów do podjęcia pracy na dynamicznie rozwijającym się rynku. Jednocześnie studenci zyskują świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej, podejmują refleksje na temat etycznych, naukowych i społecznych aspektów związanych z wykonywana pracą. Dzięki dużemu naciskowi na nauczanie z wykorzystaniem technik PBL/DT (Problem Based Learning/Design Thinking) studenci kierunku ABIOM potrafią promować postawy społeczne i osobowe w warunkach współdziałania w grupie, potrafią rywalizować przy jednoczesnym zachowywaniu zasad fair-play.

   

Kierunek ABIOM powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy i interesariuszy zewnętrznych w postaci pracodawców branży w sektorach nano- i biotechnologii. Nowoczesny program kierunku ABIOM spełnia bowiem wymagania efektywnego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. Laboratoria, seminaria i projekty stanowią podstawowe formy nauczania. Projekty (jak Research and Development Project) realizowane są wymiarze do 360 godz. Studenci kierunku ABIOM będą przygotowani do podjęcia wyzwań praktycznych w życiu zawodowym także dlatego, iż w programie zaplanowano semestr wyjazdowy, w ramach którego studenci podejmą pracę naukową na zagranicznych uczelniach partnerskich. W programie studiów zaplanowano także wykłady z praktykami z przemysłu celem zapoznania studenta z najnowszymi osiągnięciami techniki i technologii, wdrożeniami realizowanymi w przemyśle oraz problemami z tym związanymi. Po ukończeniu studiów ABIOM absolwenci posiądą umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, znajomość języków obcych, znajomość obsługi aparatury naukowej i specjalistycznego oprogramowania, umiejętność programowania, a także będą potrafili wykazać samodzielność, umiejętność szybkiego i skutecznego uczenia się oraz determinację w dążeniu do celu.