Program kierunku ABIOM umożliwia studentom uzyskanie wiedzy z zakresu chemii, biochemii, fizyki, informatyki, biofizyki, technologii chemicznej, nanotechnologii i inżynierii materiałowej. Kierunek łączy harmonijnie zagadnienia z obszaru nauk ścisłych i technicznych tak w ramach przedmiotów podstawowych jak i specjalistycznych.

Studenci ABIOM uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, syntezy i analizy, z zastosowaniem najnowocześniejszych technik badawczych, biomateriałów i materiałów inspirowanych naturą, poznają także techniki ich utylizacji oraz wpływ na środowisko. Studenci zyskują także wiedzę praktyczną wynikającą z zajęć o charakterze eksperymentalnym jak i związaną z modelowaniem komputerowym. W sferze zagadnień inżynierskich poznają podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych wykorzystywanych w procesach syntezy i analizy właściwości nowoczesnych materiałów inspirowanych naturą. Materiały te dedykowane są innowacyjnym zastosowaniom medycznym, drukowanej elektronice, kontrolowanym systemom dostarczania leków, układom samoorganizującym się itp.

Efekty kształcenia zakładają nabycie przez studentów umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, w tym problemów inżynierskich związanych z tematyką biomateriałów, osiągnięcie umiejętności pracy w grupie, w tym w zespołach międzynarodowych oraz zdolności komunikacji ze specjalistami z różnych dyscyplin (w tym: medycyny, materiałoznawstwa, biologii, biochemii).

Główne przedmioty:

 • Introduction to laboratory work
 • Biochemistry, biophysics
 • Introduction to Programming and Simulation
 • Synthesis and physicochemical properties of polymer components
 • Modern techniques in biomaterials and nanostructures synthesis and analysis
 • Bioresources, bio-based materials, life cycle, biodegradation
 • Nanomaterials
 • Tuning of biobased materials’ applicabilities
 • Polymer composites mimicking nature
 • Emerging technologies inspired by nature
 • Supramolecular Self-Organisation Inspired by Nature
 • Emerging technologies inspired by nature
 • Fundamentals of business

Szczegółowy program studiów (ECTS)